منظور از کیفیت خوب و متوسط و عالی در فالوور فیک چیست؟
در تمام مواردی که ما فالوور فیک خریداری میکنیم ریزش آن به چشم میخورد.
اما مقدار ریزش فالوورها بستگی به کیفیت انها دارد .
برای مثال اگر در خرید ١ کا فالوور فیک با کیفیت متوسط ١٠٪؜ ریزش داشته باشیم در سرویس فالوور فیک با کیفیت عالی این ریزش به ۵٪؜ و خیلی از مواقع حتی به صفر میرسد.
ریزش ها بستگی به سرور فالوور ها دارد که ما در سایت های گوناگون مشاهده میکنیم که این نوع فالوور در تعداد بالا روزی چند صد عدد از رقم این فالوور ها کم میشود اما در سایت اپگرام این نوع ریزش به صورت چشمگیری کم است.